Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig, skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved købers godkendelse af tilbud. Køber giver afkald på brugen af egne generelle eller særlige forretningsbetingelser.

1. Tilbud og aftaleindgåelse
Oprettelse af en aftale forudsætter enten skriftlig bekræftelse fra WATERCryst eller faktisk gennemførelse af opgaven. Tilbud udstedt af WATERCryst er uforpligtende. WATERCryst forbeholder sig retten til at ændre eller tilbagekalde sine tilbud i det omfang det ikke er urimelig overfor køber.

Fra enheder i størrelsesordenen BIOCAT KS 5000-S og BIOCAT WS 2 samt specielle anlæg forudsættes hjælp fra WATERCryst til ibrugtagningen. Tilbud fra WATERCryst er som udgangspunkt ikke bindende. Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud, er altid at betragte som WATERCryst ejendom.

2. Levering og leveringssted
Såfremt intet andet er aftalt, gælder det for alle WATERCrysts ydelser, at de leveres fra fabrikken. WATERCryst opfylder sin del af aftalen ved at klargøre de emballerede varer og gøre dem klar til afhentning fra lageret hos WATERCryst. Fra afhentningstidspunktet overgår alt ansvar og risiko til aftaleparten. Leveringsfrister og -tider er kun bindende, hvis de udtrykkeligt angives som bindende. I alle andre tilfælde tjener leveringstider og -frister som information om forventet levering og udgør ved manglende overholdelse ikke en misligholdelse af aftalen. I forbindelse med aftalte leveringstider tager WATERCryst desuden intet ansvar for skader, tab eller indirekte tab grundet forsinket levering.

Ophævelse af aftalen fra aftalepartnerens side grundet manglende overholdelse af leveringstider er kun muligt, såfremt der er aftalt en afdragsfri periode, og WATERCryst ikke overholder denne frist. Fristen skal være på mindst 4 uger.

3. Tilbagelevering
Tilbagelevering af ubeskadigede varer i oprindelig emballage kræver udtrykkeligt samtykke fra WATERCryst. Varer købt for over 12 måneder siden samt specielleanlæg kan som udgangspunkt ikke tilbageleveres. Pris for tilbagelevering dækkes af køber. WATERCrysts omkostninger fratrækkes godskrivelsesbeløbet, dog som minimum med en andel af 10 % af købsprisen.

4. Betalingsbetingelser
Samtlige ydelser faktureres af WATERCryst efter gældende prisliste. Samtlige priser er inklusive emballage og eksklusiv eventuel moms fra fabrikken. Fakturaen skal betales netto inden for 30 dage efter leveringen eller inden for 10 dage med 3 % konto i euro.

Serviceafregning betales netto inden for 7 dage. I tilfælde af forsinkelser er aftalepartner forpligtet til betaling af morarente på 8 % årligt samt forpligtet til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsregler. WATERCryst er berettiget til at tilbageholde leveringer, så længe betalingskrav ikke er helt eller delvist indfriet af partneren.

En modregning med modkrav eller udøvelse af en tilbageholdelsesret, navnlig på grund af påståede mangler, er kun tilladt, hvis modkravet eller den påståede mangel er blevet anerkendt skriftligt af WATERCryst eller retligt fastslået af en domstol.

5. Garanti og hæftelse
WATERCryst garanterer, at de leverede produkter inden for et tidsrum på to år, opfylder de mål, der er beskrevet i produktbeskrivelsen. Garantifristen begynder med købet af enhederne eller senest med montering af enhederne i vandforsyningen. Installatørs faktura eller ibrugtagelsesprotokollen fra WATERCryst tjener som dokumentation. Forudsætning for anvendelse af garantien er præcis overholdelse og hensyntagen til samtlige henvisninger anført i produktbeskrivelsen samt montering af specialiseret eller autoriseret installatør.

WATERCryst hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, transport, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end WATERCryst, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

Garantiens geografiske anvendelsesområde omfatter Danmark, Tyskland, Østrig og Nederlandene. Afvigende aftaler er muligt. I tilfælde af, at der gøres brug af garantien, bliver kravene fra aftalepartnerens side opfyldt af WATERCryst ved udbedring eller levering af et fejlfrit produkt. Derudover består ingen krav til yderligere garantier.

Skadeserstatning fra WATERCrysts side kan kun gøres gældende i det omfang, at de er dækket af WATERCrysts ansvarsforsikring. Krav til skadeserstatning, der kun i ringe omfang er baseret på WATERCrysts uagtsomhed, er udelukket fra aftalen. Der kan kun gøres brug af garantien, hvis mangler fra WATERCrysts side rapporteres inden for 10 dage efter de er indtrådt. Aftalepartneren er forpligtet til straks og nøjagtigt at undersøge det leverede produkt for fejl og mangler.

WATERCrysts hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt. WATERCrysts ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand.

6. Ejendomsforbehold
WATERCryst forbeholder sig ejendomsretten til produkterne indtil samtlige af aftalepartnerens forpligtelser er opfyldt. Det omfatter også forpligtelser fra andre aftaler. Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale.

I tilfælde af misligholdelse af betaling er WATERCryst berettiget til øjeblikkeligt at kræve de leverede varer tilbage, som fortsat er WATERCryst ejendom, uden at det stiller krav til udtrykkelig opsigelse eller ophævelse af aftalen eller en ny frist for betaling.

Aftalepartner erklærer sig hermed indforstået med, at WATERCryst kan hente produkter retur uden forinden at have gjort brug af rettens hjælp. I tilfælde af videresalg af produkter, der er omfattet af et ejendomsforbehold, gælder dette også for tredjemand. Køber skal således holde WATERCryst skadesløs overfor en eventuel tredjemand. Såfremt køber ikke betaler WATERCryst, og køber har videresolgt produktet til tredjemand, er WATERCryst berettiget, ved betalingsmisligholdelse, at kræve produktet tilbage fra tredjemand.

7. Opfyldelsessted og jurisdiktion for køber
Opfyldelsessted og jurisdiktion for alle leveringer, tjenester og betalinger er Haan, Tyskland, også i tilfælde, hvor overdragelsen sker et andet sted. Tysk lovgivning er gældende for parternes retsforhold. Betalinger betragtes først som gennemført i det øjeblik, at betalingen er modtaget hos WATERCrysts konto.

8. Gældende lov og jurisdiktion
Alle aftaler mellem WATERCryst og aftalepartnerne er underlagt tysk ret med udelukkelse af FN’s konvention om internationale købsaftaler. Jurisdiktion for alle juridiske tvister mellem WATERCryst og aftalepartner er en domstol med kompetence til at føre sager i Haan. WATERCryst er dog berettiget til at anlægge sag mod den anden part i aftalen ved enhver domstol med de rette beføjelser.

9. Ansvarsfrihed (force majeure)
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 10, straks skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, WATERCryst pådrager sig for at sikre og beskytte produktet.

August 2023