DET NATURLIGE VALG:

BIOCAT KEMIFRI KALKBESKYTTELSESANLÆG

BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg: Det grønne alternativ til kemiske afkalkningssystemer

Hårdt vand fører til forkalkede rør, hyppige reparationer og større energiregninger. Derfor giver det god mening at investere i et kalkbeskyttelsesanlæg. I stedet for de gængse kemiske afkalkningssystemer, der belaster miljøet og er ressourcekrævende, anbefaler vi de grønne, driftsøkonomiske BIOCAT-anlæg, der ikke kræver tilsætning af salt eller fosfater.

BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg er både effektive, økonomisk rentable og skånsomme over for miljøet

Vedligeholdelsesfri i fem år

Uanset vandforbruget er anlæggene vedligeholdelsesfri i fem år, hvorefter katalysatorgranulatet skal udskiftes. Der er således ikke behov for assistance fra teknikere eller servicepersonale under driften, ligesom der hverken er behov for at genopfylde eller opbevare driftsmaterialer.

Patenteret katalysatorteknologi

WATERCryst-anlæggene bygger på vores egen, patenterede katalysatorteknologi, der sikrer, at værdien af hele drikkevandssystemet opretholdes og lever op til tekniske og normative standarder. Det gælder uanset omfanget af dit projekt – og uanset om installationen befinder sig i enfamiliehuse, boligforeninger, erhvervsmæssige eller offentlige bygninger.

Kalkbeskyttelse med høj drikkevandskvalitet og energieffektivitet

De omkostningseffektive BIOCAT-anlæg er bl.a. velegnede til industrien, hoteller, boligkomplekser og lejlighedsbyggerier, hvor anlæggene gennem naturlig kalkbeskyttelse beskytter installationer og teknik mod skader forårsaget af kalk, og sikrer høj drikkevandskvalitet og energieffektivitet.

Bevarer den sunde kalk og den gode smag

BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg udmærker sig bl.a. ved, at de fjerner kalkens dårlige egenskaber fra drikkevandet – samtidig med, at de bevarer det naturlige og sunde kalkindhold. Dermed sikrer BIOCAT-anlæggene, at drikkevandet bevarer sin gode, naturlige smag.

Biomineralisering

Fremtidens kalkbeskyttelse til hjemmet

Har I hårdt vand i hanerne derhjemme?

Så bør I overveje et BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg. BIOCAT beskytter jeres installationer, apparater og hvidevarer effektivt mod kalkaflejringer, samtidig med, at det bevarer den sunde og naturlige kalk i drikkevandet. De bæredygtige anlæg er kemifri og ændrer ikke på drikkevandets naturlige sammensætning og smag.

Læs mere om kalkbeskyttelse i hjemmet.

VIRKEMÅDE

Patenteret katalysatorteknologi – inspireret af naturens egen metode

BIOCAT-anlæggene virker ved en patenteret katalysatorteknologi, der er inspireret af biomineralisering – naturens egen måde at danne kalkkrystaller. Teknologien virker via et katalysatorgranulat, der med sin specielle overflade, er i stand til at danne mikroskopiske krystaller af den kalk, der opløses i vandet. Disse krystaller skylles konstant ud med udtagning af vand, hvorved der ikke kan dannes kalkaflejring i f.eks. drikkevandsinstallationer.

 

WATERCryst leverer både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger

BÆREDYGTIGHED

WATERCryst arbejder for at fremme FN’s verdensmål om miljø og bæredygtighed

Hos WATERCryst arbejder vi hver dag for at fremme mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre – hvilket er en vigtig del af FN’s vedtagne verdensmål. Helt konkret gør vi det med vores BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg muligt at udskifte installationer, der udleder skadelige stoffer direkte i miljøet, med kemifri og mere bæredygtige installationer. Spildevandet fra et BIOCAT-anlæg er nemlig rent drikkevand og indeholder hverken salt eller andre kemikalier. BIOCAT-anlæg er således det miljøvenlige alternativ til andre afkalkningssystemer på markedet. 

Effektiv kalkbeskyttelse reducerer energiforbruget

I sig selv er kalkbeskyttelse godt for klimaet, fordi kalkdannelse i rør og på varmevekslere forringer varmeoverføringsevnen – hvilket har en negativ indvirkning på CO2-balancen i en bygning. Allerede et 6 mm tykt kalklag fører således til en ekstra energiudgift på 50 %. Med en effektiv kalkbeskyttelse med et BIOCAT-anlæg forebygger man varmetabet, sparer på energien og opnår dermed en stor positiv effekt på CO2-balancen. 

 

Mere end 60.000 anlæg i hele Europa

CASES

HYGIEJNE

Rent og kemikaliefrit drikkevand til alle

Kalkaflejringer skaber en biofilm, der giver grobund for bakterier og fremmer væksten af bl.a. legionella. Med BIOCAT beskyttes drikkevandssystemet effektivt mod kalk – og integrationen af en kemikaliefri kalkbeskyttelse medvirker til at opretholde drikkevandshygiejnen og den gode drikkevandskvalitet.

Altid rent drikkevand til alle

BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg sikrer, at drikkevandsforordningen og minimeringskravet overholdes, så drikkevandet til enhver tid er frit for patogener og er rent og egnet til at drikke. Certificeringsvirksomheden DVGW Cert GmbH sikrer, at det enkelte anlæg opfylder alle lovmæssige og normative krav i alle væsentlige henseender – og, at de til enhver tid lever op til kravene.

BIOCAT-anlæg opfylder alle lovmæssige krav:

  • Drikkevandsforordningen
  • Direktivet om trykbærende udstyr
  • Direktivet om maskinsikkerhed
  • Lavspændings- og EMC-direktivet
  • Mindst overensstemmelse med almindeligt anerkendte tekniske regler og standarder

Certificerede løsninger

Certificeringsprogrammet for udstedelse af en DVGW typeafprøvningsattest for kalkbeskyttelsesanlæg i henhold til DIN 1988-200 omfatter en række væsentlige krav og prøvninger hvad angår bl.a. effekt, teknisk sikkerhed, dokumentation og løbende kvalitetskontrol.

ANLÆGSKAPACITETER

Skalérbare kalkbeskyttelsesløsninger – fra enfamiliehuse til industri og boligforeninger

BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg fås i en række forskellige størrelser med forskellig kapacitet. Fra de mindste anlæg, der er velegnede til enfamiliehuse og op til de største anlæg, der kan dække behovet i industri og hele boligforening.


Når der er behov for en storskala-løsning til eksempelvis en feriepark med et vandland, kan anlæggene serieforbindes og dermed få en stort set uendelig kapacitet - uden brug af enorme mængder af salt.

Hårdheden defineres som vandets totale indhold af opløst kalcium og magnesium – og er afhængig af, hvilken vandtype der er i undergrunden, der hvor det enkelte vandværk indvinder vand.

Generelt er vandet hårdest på Sjælland, Falster, Lolland, Møn og Fyn. Jylland har mest af det bløde og middelhårde vand, men der er også områder, hvor vandet er hårdt i den vestlige del af Danmark.

Højt kalkindhold i vandet kan føre til tilkalkede rør, hyppige reparationer af husholdningsapparater, ekstra rengøring og højere varmeregning. 

Biomineralisering er den proces, hvormed levende organismer frembringer deres uorganiske bestanddele  som f.eks. skaller, tandemaljer og knogler. Man kender adskillige biomineraler, hvoraf calciumcarbonat (CaCO3) er det mest udbredte. Det optræder bl.a. i muslingeskaller – og er en af byggestenene i den patenterede WATERCryst-katalysatorteknologi. 

En 550 mio. år gammel metode

Fundne fossiler viser, at organismer, der anvender biomineralisering til at danne f.eks. skeletter, har eksisteret i havene i mindst 550 millioner år. Med andre ord: BIOCAT-anlæggene gør brug af en særdeles velafprøvet og succesrig proces.

Smag er subjektivt, men kalken i drikkevandet er med til at give drikkevandet en naturlig smag. Når man laver mad eller brygger kaffe, er mineralerne i kalken desuden afgørende smagsbærere. Mange mener, at vandet får en sæbet eller flad smag, hvis man fjerner kalken.

En ”kalkvarme-barriere” er et isolerende lag kalk på varmeveksler og rør. Laget dannes af meget kalkholdigt vand. ”Kalkvarme-barrieren” hæmmer varmeoverførslen fra varmeveksleren til drikkevandet. Der skaber meromkostninger på grund af større el-behov, hurtigere slitage mm.

Kalk, som primært består af mineraler som calciumcarbonat, er især vigtigt for opbygningen af tænder og knogler. Calcium er også vigtigt for en række andre af kroppens processer, og det er en god idé både at inkludere kalkrige fødevarer i kosten og bevare kalken i drikkevandet. 

For at undgå legionella-vækst i drikkevandsinstallationer, bør man sørge for, at temperaturen i varmtvandsbeholderen og/eller drikkevandsbeholderen altid holdes på 60°C eller højere. En effektiv kalkbeskyttelse er medafgørende for, at det lader sig gøre. 

BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg kræver ingen vedligeholdelse. Hvert femte år skal granulatet i anlægget udskiftes. Det gøres af en autoriseret VVS-installatør. Der skal ikke fyldes salt eller andre kemikalier og driftsmaterialer på anlægget.

At kalken ændrer egenskaber, betyder det, at kalken mister sin evne til at sætte sig fast på overflader og danne aflejringer.

Det går ikke helt ikke uden rengøring – men BIOCAT gør det nemmere. Når kalkholdigt drikkevand fordamper, efterlades altid mineraler, delvist i form af generende pletter. Rengør og vedligehold dine overflader regelmæssigt og undgå hvide pletter ved at tørre vanddråber væk, før vandet fordamper. Undgå at bruge mikrofiberklude, stålsvampe og hårde slibemidler, der kan gøre overfladebelægningen ru. 

Er der kalkpletter på grund af fordampning, kan man anvende et skånsomt, naturligt husholdningsmiddel, f.eks. citronessens. 

BIOCAT-anlæggene er kemifri fordi processen i et BIOCAT-anlæg fungerer helt uden tilsætning af salt og fosfater.

Den store fordel ved den kemifri vandbehandling er, at spildevandet fra et BIOCAT-anlæg er helt rent drikkevand – et BIOCAT-anlæg udleder altså ingen skadelige stoffer i miljøet. En sidegevinst ved den kemifri vandbehandling er, at der skal bruges meget mindre skyllevand end ved anden vandbehandling.